logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf. Wij modificeren en bouwen euro (€) besparende en energie (kWh) besparende HVAC projecten.

 


DE VLAREM II wetgeving

De volledige wetgeving vindt u op www.informazout.be

Keuring stookolietank keuring stooolietank

Omdat u graag een goede vakman over de vloer krijgt....

Mazout is de enige moderne brandstof die u in grote hoeveelheden en zonder gevaar kan opslaan. Precies omdat u uw stookoliereservoir kan bijvullen wanneer de mazoutprijs gunstig staat en u de prijs op voorhand kent, houdt u ook uw budget helemaal zelf in de hand. 

Problematiek:

Indien grondverontreiniging door stookolie werd vastgesteld (niet meer dan in 0,8% van de gevallen), moet de grond gesaneerd worden. Voor wie zijn de kosten? In geval van schade aan derden (buren,…) zal de familiale verzekering de schade dekken. Voor eigen schade , moet u navraag doen bij uw brandverzekering, aangezien sommige verzekeringsmaatschappijen de grondverontreiniging door mazout dekken. Indien de verzekering dit soort schade niet of slechts gedeeltelijk dekt, zou de klant beroep kunnen doen op een speciaal fonds voor lekkende stookoliereservoirs. Dit fonds zou de niet-verzekerde kosten van de sanering vergoeden, indien u met mazout blijft verwarmen.


Er is nog altijd geen fonds voor slachtoffers van mazoutvervuiling. Dat voorstel ligt al bijna tien jaar op tafel, maar zit nog steeds in een voorbereidende fase. Een bejaard koppel uit Schelle dreigt daardoor geruïneerd te worden. 14 februari 2013. http://www.atv.be/item/bejaard-koppel-slachtoffer-van-uitblijven-fonds-mazoutvervuiling

Praktijk voorbeeld : Reëel schadedossier bodemverontreiniging en de afwikkeling van het schadedossier zelf.
De heer en mevrouw X stappen over van verwarming op stookolie naar verwarming op de aardgas. Op 11 september 2008 lieten ze hun ondergrondse stookolietank van 5 000 l verwijderen. Bij het uitgraven van de stookolietank door een erkende firma XXX heeft men vastgesteld dat er 4 m³ grond verontreinigd was. Reeds in het jaar 2007 hebben de heer en mevrouw X de waarborg bodemsanering onderschreven bij de verzekeringsmaatschappij.
Op 19 februari 1999 werd er een tankcontrole uitgevoerd waarbij een comformiteitsattest werd opgemaakt door de firma YYY. De stookolietank had een groene dop wat aantoont dat deze tank aan de geldende voorschriften voldoet. Volgens het Bodemdecreet, moeten de ondergrondse tanks om de 3 jaar  gecontroleerd worden. De controle is wettelijk verplicht. Indien er een schadegeval is onder de verzekering bodemsanering, moet de cliënt kunnen aantonen dat hij aan de wettelijke verplichtingen heeft voldaan. Er moet met andere woorden een attest worden voorgelegd. Volgens de polisvoorwaarden van KBC, is er enkel tussenkomst bij schade indien de citern conform is met de geldende controle- en beveiligingsvoorschriften van het gebied waar de tank gelegen is.
De firma XXX heeft de vervuilde grond weggehaald om die te onderzoeken. Er werd een reinigingsattest opgemaakt met aantal gegevens waaronder de constateringen in verband met de verontreinigde grond samen met het factuur.

Hieronder een overzicht van de aangerekende kosten:
Reinigen van ondergrondse 5 000 l tank:                                  450,00 euro
Uitgraven en afvoer van de tank:                                                450,00 euro
Afgraven van vervuilde grond:                                                    170,00 euro
Transport en verwerking verontreinigde grond 5,14 t:             436,90 euro
Analyserapport verontreinigde grond:                                        280,00 euro
Totaal:                                                                                         1 786,90 euro
De eerste twee bedragen werden door de eigenaar zelf betaald omdat ze niets te maken hebben met de verzekering. De laatste drie hebben daarentegen wel te maken met de verzekering waarvoor normaal gezien tussenkomst wordt verleend.
Er was een schade-expert aangesteld voor de expertise van de stookolietank en de grond. Volgens het verslag van de schade-expert was er een duidelijk oorzakelijk verband tussen de schade en het niet keuren van de stookolietank, en de schade had kunnen voorkomen worden indien er een onderdruktest was gedaan. Langs de andere kant zegt de VLAREM wetgeving dat reservoirs die gecontroleerd zijn vóór 1 augustus 2000, zijn vrijgesteld van de dichtheidstest. Omdat dit een leemte was in de wetgeving, is deze aangepast vanaf 1 maart 2009 en dient er nu wel een periodieke dichtheidstest te gebeuren.

Volgens de verzekeringsnemer zou er geen lek zijn in de tank zelf. Er zou een probleem geweest zijn met het sluitsysteem, de aansluiting van de leiding waardoor de schade werd veroorzaakt. Ook al gaat het hier over een relatief kleine schade, werden de kosten door de verzekeringsmaatschappij niet terugbetaald. De oorzaak van de weigering van de terugbetaling lag aan het niet voldoen aan de geldende controlevoorschriften. De tank moest namelijk om de drie jaar (sinds 2009: 5 jaar) gecontroleerd worden. Mijnheer en mevrouw X hebben echter de controle maar één keer, bij het plaatsen van de stookolietank, uitgevoerd. Dit reel voorbeeld toont nog eens aan dat het zeer belangrijk is om te voldoen aan alle reglementeringen wat de stookolietank betreft. Is dat niet het geval, dan worden de kosten door de verzekeringsmaatschappij niet terugbetaald.

 

Verzekeringspolis

Controleer en laat eventueel uw verzekeringspolis aanpassen. Het is uw brandverzekering die de bodemsanering in eerste fase betaald. De rest wordt eventueel bijgelegd door het nog op te richten stookoliefonds.

https://doks.khleuven.be/doks/do/files/FiSeff8080812000b9f3012047d7149f3156/Bodemsanering_Sikin_Youriy.pdf?recordId=SKHLff8080812000b9f3012047d7149f3155

Wetgeving

Sinds 1/8/2000 moeten alle tanks uitgerust zijn met een overvulbeveiligingsysteem. Dit is met een fluit of met een automatische overvulbeveiligingsonde. Alle ondergrondse tanks moeten al een eerste controle ondergaan hebben vr 1/8/2002. Alle bovengrondse tanks moeten een eerste controle ondergaan hebben vr 1/8/2003. Sindsdien mag geen enkele tank meer gevuld worden die niet goedgekeurd en aldus voorzien is met een groene dop of kenplaat. Na deze eerste keuring moeten de tanks periodiek herkeurd worden. Deze periodiciteit hangt af van de inhoud, de plaats, het materiaal van de tank en waarvoor de tank gebruikt wordt. Het gedetailleerde conformiteitsattest met SV nummer moet en  wordt steeds aan de klant afgegeven.

De wet maakt onderscheid tussen bestaande tanks en nieuwe tanks. Bestaande tanks zijn tanks die geplaatst zijn vr 1/8/1995.

Onze interventie kan 5 fasen omvatten:

1) Plaatsingsverslag voor een nieuw geplaatste tank.

2) Indienstnameverslag voor een nieuwe tank.

3) Eerste keuring met dichtheidscontrole.

4) Herkeuring of periodieke controle.

5) Uitdienstname van de stookolietank.

Onze remediering kan gaan van:

Wetgeving vanaf 1/3/2009

Zie pagina 6 en 7 van verwarmingsinfo 144 van Cedicol of Cedicol archief

http://www.informazout.be/nl/home/display_article_details/aid/2485/i/1e145df5aa9366fd1353f0a763dc6133/category/1825#more

De VLAREM actualisatietrein is: 

Uw tank: Bestaande metalen enkelwandige tank voor verwarming van particuliere woning:

Keuring 

Bovengronds 

Ondergronds 

<5000 liter

Geen keuring meer

5-jaarlijks

>5000 liter

3-jaarlijks

2-jaarlijks

De volledige wetgeving vindt u op www.informazout.be

Reglementering nieuwe tanks Vlaams gewest (geplaatst na 1/8/1995!).

Stookolietank met een inhoud < 5000 kg

Nieuwe mazouttanks met een inhoud van minder dan 5.000 liter mogen enkel geplaatst worden onder toezicht van een "erkende technicus" die er zich van moet kunnen vergewissen dat de plaatsing gebeurt volgens de opgelegde normen en reglementering. Na afloop van de werken, overhandigt hij aan de eigenaar een conformiteitsattest van plaatsing.

Binnen de maand na de aanleg van de opslaginstallatie maakt de eigenaar, of op zijn verzoek de installateur hiervan melding bij de bevoegde dienst van "AMINAL" (Adminstratie, Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, afdeling water). Deze aangifte, die gebeurt aan de hand van een standaardformulier, bevat de volgende gegevens : de naam en het adres van de persoon die de melding doet, de identificatie van de installateur of de erkende technicus, het adres van het onroerend goed, een schets die de ligging van de opslagtank aangeeft en tenslotte een kopie van het conformiteitsattest (van de installatie, bouw en drukproef van het reservoir).

De volgende ondergrondse tanks (rechtstreeks ingegraven) zijn toegelaten :

De volgende tanks geplaatst in een groeve (toegankelijk of niet) zijn toegelaten :

De volgende bovengrondse tanks (niet in de bodem) zijn toegelaten :

Tank met een inhoud > 5000 liter en < 10.000 kg

Een dergelijke nieuwe mazouttank moet eveneens worden geplaatst onder toezicht van een "erkende technicus" die na afloop van de installatie een conformiteitsattest bezorgt aan de eigenaar of de gevolmachtigde persoon (bij mede-eigendom).

In dit geval moet de melding gebeuren bij de gemeentediensten via een aangetekende brief aan het College van Burgemeester en Schepenen. De installatie mag in gebruik worden genomen vanaf de dag die volgt op de verzending van deze aangifte.

De melding gebeurt aan de hand van een standaardformulier en moet de volgende gegevens bevatten : de naam en het adres van de persoon die de melding doet, de identificatie van de installateur of de erkende technicus, het adres van het onroerend goed, een schets die de ligging van de opslagtank (nl. Een nieuwe tank) aangeeft en tenslotte een kopie van het conformiteitsattest (van de installatie, bouw en drukproef van het reservoir)

De volgende ondergrondse tank (rechtstreeks ingegraven) en gelegen buiten een beschermingszone zijn toegelaten :

De volgende ondergrondse tank (rechtstreeks ingegraven) en gelegen binnen een beschermingszone zijn toegelaten :

De enkelwandige tanks geplaatst in een groeve (toegankelijk of niet) binnen of buiten een beschermingszone zijn:

De toegelaten bovengrondse tanks (niet in de bodem) binnen of buiten een beschermingszone zijn:

Tenslotte vermelden we nog de laatste verplichting opgelegd voor alle nieuwe opslaginstallaties die in het Vlaams Gewest worden geplaatst. Alle nieuwe mazouttanks moeten namelijk uitgerust worden met een overvulbeveiligingssysteem (fluitsignaal-sonde) dat een maximale veiligheid tijdens de leveringen van mazout waarborgt.

Wanneer de mazouttank conform de vigerende wetgeving werd geplaatst, onder toezicht dus van een "erkende technicus", worden een groene dop en een merkplaat op de vulmond geplaatst. Voor de mazoutleverancier is dit het bewijs dat de tank volledig in orde is. De technicus bezorgt aan de eigenaar een conformiteitsattest.

Keuringsprocedure voor nieuwe tank < 5000 kg:

1) Plaatsingsverslag

Bij de plaatsing wordt gecontroleerd of de tank op voldoende afstand van de buren geplaatst wordt. De helling van 1cm/m gerespecteerd wordt. De tank niet beschadigd is.

Na de plaatsing wordt een conformiteitsattest afgeleverd waarin bevestigd  wordt dat de installatie voldoet aan de VLAREM voorschriften. Op het conformiteitsattest staat de naam en het SV erkenningsnummer van onze technicus die het onderzoek heeft uitgevoerd.

2) Indienstnameverslag

Na de installatie, maar voor de vulling van de tank, dient gecontroleerd te worden of de tank, de leidingen en de toebehoren,  het waarschuwings- of beveiligingssysteem tegen overvulling, het lekdetectiesysteem en, in voorkomend gevel, de kathodische bescherming en de inkuiping, voldoen aan de voorschriften van de  VLAREM reglementering. 

Na de controle wordt een conformiteitsattest afgeleverd waarin bevestigd  wordt dat de installatie voldoet aan de VLAREM voorschriften. Op het conformiteitsattest staat de naam en het SV erkenningsnummer van onze technicus die het onderzoek heeft uitgevoerd.

3) Eerste keuring na 6 jaar   

Na de controle wordt een conformiteitsattest afgeleverd waarin bevestigd  wordt dat de installatie voldoet aan de VLAREM voorschriften. Op het conformiteitsattest staat de naam en het SV erkenningsnummer van onze technicus die het onderzoek heeft uitgevoerd.

4) Herkeuring  of beperkt onderzoek of periodische controle : (<5000 kg = 5 jaarlijks)

Na de controle wordt een conformiteitsattest afgeleverd waarin bevestigd  wordt dat de installatie voldoet aan de VLAREM voorschriften. Op het conformiteitsattest staat de naam en het SV erkenningsnummer van onze technicus die het onderzoek heeft uitgevoerd.

5) Buitenbedrijfstelling

GoLanTec organiseert ook het buiten bedrijf stellen van uw stookolietank. Het buitengebruikstellen van de stookolietank moet verplicht volgens VLAREM II 6.5.5.5. gebeuren onder toezicht van een erkend technicus. Het gedetailleerde conformitietsattest met SV nummer wordt steeds aan de klant afgegeven.

 

Reglementering bestaande tanks (geplaatst voor 1/8/1995) in het Vlaams gewest.

Reglementering bestaande tanks

In juli 1995 publiceerde het Vlaams Gewest, onder de naam Vlarem titel I, een klasse beschermingszone van alle installaties die een potentieel risico vormden voor het milieu en dit volgens de activiteitensector en de gebruikte producten. Daarnaast werden in Vlarem titel II ook de exploitatievoorwaarden vermeld waaraan de geklasseerde installaties moesten voldoen.

Deze milieureglementering (Vlarem II) laat, per activiteitensector, afwijkingen toe van de oorspronkelijke reglementering met een beperkte toepassing in de tijd.

Een dergelijke afwijking werd onlangs opgesteld onder de naam "Milieubeleidsovereenkomst" (MBO).

De MBO handelt over de eerste controle van bestaande mazouttanks, namelijk de mazouttanks die voor de eerste maal werden gevuld vr 01/08/1995, met een inhoud van minder dan 20.000 liter en gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen, voor priv gebruik en/of beroepsdoeleinden.

De MBO voorziet :

Na uitvoering van al deze controles is de technicus verplicht u een attest te overhandigen. De MBO voorziet eveneens een werkgroep voor de eventuele uitbouw van een financiering- of verzekeringsmechanisme voor het dekken van de saneringskosten bij eventuele bodemverontreiniging. Precieze gegevens omtrent de toepassingsvoorwaarden of de werking van dit financiering- of verzekeringsmechanisme zijn op dit ogenblik niet beschikbaar. Door de complexiteit van dit systeem is het onmogelijk de uitbouw ervan en nog minder de datum van inwerkingtreding, te garanderen

Procedure voor bestaande ondergrondse tank < 5000 kg: (Geplaatst vr 1/8/1995)

1) Eerste keuring vr 1/8/2002 


                                    

Na de controle wordt een conformiteitsattest afgeleverd waarin bevestigd  wordt dat de installatie voldoet aan de VLAREM voorschriften. Op het conformiteitsattest staat de naam en het SV erkenningsnummer van onze technicus die het onderzoek heeft uitgevoerd.

2) Herkeuring  of beperkt onderzoek of periodische controle : (<5000 kg = 5 jaarlijks)

Na de controle wordt een conformiteitsattest afgeleverd waarin bevestigd  wordt dat de installatie voldoet aan de VLAREM voorschriften. Op het conformiteitsattest staat de naam en het SV erkenningsnummer van onze technicus die het onderzoek heeft uitgevoerd.

3) Buitenbedrijfstelling

GoLanTec organiseert ook het buiten bedrijf stellen van uw stookolietank. Het buitengebruikstellen van de stookolietank moet verplicht volgens VLAREM II 6.5.5.5. gebeuren onder toezicht van een erkend technicus. Het gedetailleerde conformiteitsattest met SV nummer wordt steeds aan de klant afgegeven.

 

Procedure voor bestaande bovengrondse tank < 5000 kg: (Geplaatst vr 1/8/1995)

1) Eerste keuring vr 1/8/2003           

Na de controle wordt een conformiteitsattest afgeleverd waarin bevestigd  wordt dat de installatie voldoet aan de VLAREM voorschriften. Op het conformiteitsattest staat de naam en het SV erkenningsnummer van onze technicus die het onderzoek heeft uitgevoerd.

2) Herkeuring  of beperkt onderzoek of periodieke controle

Wat is een inkuiping?

Dit is een constructie die de mazout moet opvangen in geval van een lek in de tank. Ze moet lekvrij zijn en gemaakt van niet-ontvlambare materiaal. Haar inhoud moet de totale nominale inhoud van de grootste tank kunnen bevatten (Vlaanderen). Een inkuiping kan afgewerkt worden met een vijverfolie met voldoende dikte en resistent aan koolwaterstoffen. In het geval van een gemetste constructie kunnen volgende producten toegepast worden om de koolwaterstofdichtheid te garanderen:

De letterlijke VLAREM wetgeving :

Art. 5.17.3.1. 1. De houders dienen in of boven een inkuiping geplaatst te worden teneinde brandverspreiding, bodem- en/of grondwaterverontreiniging te voorkomen.

Dubbelwandige houders, uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem dienen niet in of boven een inkuiping geplaatst te worden.

Art. 5.17.3.6. 1. De inkuiping en de fundering voor vaste houders met een individueel waterinhoudsvermogen vanaf 10.000 l dienen gebouwd te worden volgens een code van goede praktijk onder het toezicht en volgens de richtlijnen van een architect, een burgerlijk ingenieur architect, een burgerlijk bouwkundig ingenieur of een industrieel ingenieur in de bouwkunde.

3. De inkuiping dient bestand te zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen en dient vloeistofdicht te zijn. De inkuiping dient een voldoende sterkte te hebben om te weerstaan aan de vloeistofmassa die bij breuk uit de grootste in de inkuiping geplaatste houder kan ontsnappen.

De vloer dient zodanig aangelegd te zijn dat de verspreiding van de lekvloeistoffen minimaal blijft en dat de lekvloeistoffen gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Help: mijn tank lekt: rode dop!

Zie ook:

Artikel: controle van ondergrondse stookolietanks

Vlarem II

 

 "Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


 

© 2022 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com
Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op3/07/2021

Terug naar hoofdpagina