logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf. Wij modificeren en bouwen euro (€) besparende en energie (kWh) besparende HVAC installaties.

 

Controleren en reinigen propaangasbranders GI en GII

Besluit van de Vlaamse regering betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of de aanmaak van warm verbruikswater

Op initiatief van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de Vlaamse regering, op 8 december 2006, het besluit over het onderhoud en het nazicht van stookinstallaties voor de verwarming van gebouwen en de aanmaak van warm verbruikswater definitief goedgekeurd. Hierdoor zullen ondermeer centrale verwarmingsketels ouder dan 15 jaar een eenmalige keuring moeten ondergaan. Op basis daarvan zal de gebruiker eventueel verbeteringen aan het systeem moeten aanbrengen of de ketel moeten vervangen. Dit besluit van de Vlaamse Regering vervangt het oude KB van 6 januari 1978, dat enkel een onderhoudsplicht oplegde voor verwarmingsinstallaties gevoed met mazout of vaste brandstoffen.

http://vlex.be/vid/stooktoestellen-aanmaak-verbruikswater-29571443

http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult/wetgevingServlet?documentType=pdf

Volledige wetgeving in Pdf

Verplichtingen voor centrale verwarmingsinstallaties

Verplichtingen

Stookolie

Propaangas

Vegen van de schoorsteen

Jaarlijks

Tweejaarlijks

Reiniging ketel/brander met attest

Jaarlijks

Tweejaarlijks

Afstellen brander met attest

Jaarlijks

Tweejaarlijks

Reinigen en afstellen gasbranders

Laat de werking van de gasbrander controleren door onze erkende professional G1, G2 en G3. Laat uw verwarmingsketel onderhouden. Dat is wettelijk verplicht. Voor gasketels volstaat een keer per twee jaar. Een regelmatig onderhoud van uw installatie verhoogt het rendement en uw veiligheid. Volgens het Vlaams besluit van 24/4/2007 is het verplicht om tweejaarlijks uw cv-aardgasketel > 20 kW te laten reinigen en afstellen door een erkend technicus. Het onderhoud van de centrale verwarming gebeurt volgens de voorgeschreven wettelijke normen. Het gedetailleerde brander- en reinigingsattest met GV nummer: 02218 GI en GII moet en  wordt steeds aan de klant afgegeven.

Te raadplegen LNE lijst gasvormige brandstoffen

Een regelmatige controle van uw cv-ketel is een wettelijke verplichting waar u zelf alle baat bij hebt. Niet alleen bespaart u op uw energiefactuur. U zorgt er ook voor dat uw huis steeds comfortabel warm blijft, zonder risico’s voor uw veiligheid of gezondheid. Daarnaast draagt u ook uw steentje bij aan het milieu en aan het behalen van de Kyoto-normen.

Waarop wordt gekeurd?

Sinds 1 juni 2007 gelden in Vlaanderen nieuwe regels voor het onderhoud en nazicht van centrale verwarmingstoestellen. Die regels vloeien voort uit Europese voorschriften. Ze werden door de Vlaamse Regering vastgelegd. Normen waaraan uw aardgasbrander moet voldoen:

Een centraal stooktoestel type B, gevoed met gasvormige brandstof, wordt geacht in goede staat van werking te zijn als het zo afgesteld is dat:

1) Er geen condensatie optreedt in de schoorsteen, tenzij het ervoor is voorzien;

2) Voldaan is aan de volgende tabel weergegeven eisen voor het gehalte aan koolstofmonoxide (CO) in de rookgassen en het verbrandingsrendement. De metingen moeten worden uitgevoerd wanneer het toestel op bedrijfstemperatuur (60C) is.

Reglementering voor Vlaanderen vanaf 1/10/2019

Normen waaraan uw rookgassen in Vlaanderen moeten voldoen: Vlaamse wetgeving van1/10/2019

 

Parameter (eenheid)

Maximale rookindex (Bacharach)

Minimaal CO2-gehalte ( %)

Maximaal CO-gehalte (mg/kWh)

Minimaal Verbrandings rendement ( %)

Maximaal O2-gehalte ( %)

Alle

1

<150

>90

Geen specificatie van rookgastemperatuur !

Geen specificatie voor minimaal CO2!

Geen specificatie meer voor maximaal O2!

Rendement boven 90%

Afregeling op lambda : λ = 1,19  Luchtovermaat

Landa

3) In de schoorsteen steeds voldoende trek heerst voor een vlotte afvoer van de rookgassen, dit betekent een afvoer die in overeenstemming is met de code van goede praktijk (>10 Pa)

4) Het stooklokaal voldoende verlucht is en er voldoende aanvoer is van verbrandingslucht; dit betekent een verluchting in overeenstemming met de code van goede praktijk.

5) De dichtheid van de toevoerleidingen van de gasvormige brandstof altijd verzekerd is.

6) Voor type C: De dichtheid van de rookgasafvoerende delen steeds verzekerd is. 

Centrale verwarming op gasvormige brandstof (o.a. aardgas, propaan, butaan) met vermogen groter of gelijk aan 20 kW

Lagere energiefactuur: winst voor uzelf en het milieu

Een vuil of slecht afgesteld verwarmingstoestel wekt minder efficint warmte op en gebruikt dus meer energie dan nodig. Laat uw installatie daarom regelmatig onderhouden, bij voorkeur voor de start van het stookseizoen. Zowel de cv-ketel als de schoorsteen moeten regelmatig worden schoongemaakt en nagekeken. Door de hoge energieprijzen is energie sparen nu meer dan ooit een goede zaak voor uw portemonnee! Een lager energiegebruik zorgt er ook voor dat er minder schadelijke gassen de lucht worden ingeblazen, die het milieu vervuilen en bijdragen aan het broeikaseffect.

Zorg voor uw veiligheid

Onderhoud is ook erg belangrijk voor uw veiligheid. Aanslag in de schoorsteen of verstopping kan immers zorgen voor een onvolledige verbranding en kan aan de basis liggen van ongevallen met CO-intoxicatie of schouwbrand. Een schonere ketel verbrandt beter en levert minder schadelijke gassen. Tijdens het onderhoud komen immers onzichtbare gebreken aan het licht. Zo komt u niet voor verrassingen te staan wanneer u op een koude winterdag de verwarming niet aan de praat krijgt. Met een regelmatig nazicht vermijdt u ook zware herstellingskosten en zorgt u ervoor dat de levensduur van uw installatie maximaal is.

De letter van de wet

Sinds 1 juni 2007 gelden in Vlaanderen nieuwe regels voor het onderhoud en nazicht van centrale verwarmingstoestellen. Die regels vloeien voort uit Europese voorschriften. Ze werden door de Vlaamse Regering vastgelegd op 8 december 2006 in het besluit betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm sanitair water.

Ben ik verplicht mijn centrale verwarmingsketel te onderhouden?

Voor gas is de wettelijk verplichte onderhoudsbeurt tweejaarlijks voor vermogens vanaf  20 kW. Het is erg belangrijk voor uw veiligheid dat bij dit nazicht ook steeds uw schoorsteen gereinigd wordt en dat gecontroleerd wordt of deze vrij is. Het vermogen van uw ketel kunt u gemakkelijk aflezen van het kenplaatje van het toestel. 95 % van de cv-ketels in Vlaanderen hebben een vermogen van minstens 20 kW en moeten dus regelmatig gekeurd worden. Bent u huurder, dan is het uw verplichting om te zorgen voor de periodieke onderhoudsbeurt. U bezorgt dan een duplicaat van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.

Wie mag mijn centrale verwarmingsketel onderhouden?

Het onderhoud en de afstelling van uw cv-ketel moet u steeds aan een erkend vakman toevertrouwen. Op die manier is de kwaliteit van het nazicht gegarandeerd en zorgt u ervoor dat uw investering in het onderhoud van de installatie ook rendeert. Om in orde te zijn met de wet moet u voor het onderhoud van die installaties steeds een beroep doen op een technicus die beschikt over een dergelijke erkenning. Na de controle ontvangt u van de onderhoudstechnicus een onderhouds- en een verbrandingsattest dat u een duidelijk overzicht biedt van eventueel vastgestelde problemen met uw toestel. Dat attest is voor u het bewijs dat u het wettelijk verplichte onderhoud heeft  laten uitvoeren. Bovendien kunt u er gemakkelijk op nakijken wanneer uw installatie toe is aan een volgende controle. De factuur hebt u nodig om te kunnen genieten van een belastingvermindering voor het onderhoud van uw ketel, zodat u de kosten niet alleen hoeft te dragen. Voor het onderhoud van gasketels beschikken wij over 2 erkenningen G1 en G2 afhankelijk van het type toestel: 

G1:    Atmosferische gasbrander

B: stooktoestel aangesloten op een schoorsteen of rookgasafvoerkanaal, waarbij de verbrandingslucht ontnomen wordt uit het stooklokaal. 

C: stooktoestel waarvan de verbrandingskamer gesloten is ten opzichte van het stooklokaal en waarbij de leidingen voor de aanvoer van de verbrandingslucht en de afvoer van de rookgassen en het eindstuk een geheel met het toestel vormen.

G2:     Aangeblazen gasbrander: Modulerend of premix brander.

G3:     Gasketel met gasstraat en ventilatorbrander.

Wanneer moet mijn cv-ketel onderhouden worden?

Een cv-ketel die gestookt wordt met aardgas, is een tweejaarlijks onderhoud verplicht. Cv-ketels op aardgas, die al in gebruik waren op 1 juni 2007, moeten een eerste onderhoudsbeurt krijgen vr 1 juni 2010.

 "Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2020 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 26/10/2019

Terug naar hoofdpagina